ஆதிபராசக்தி பீடம்

ஸ்ரீ சக்ர ராஜ ஸிம்ஹாஸனேஸ்வரி துணை

ஒம்

ஜபோ ஜல்ப:சில்பம் ஸகலம் அபி முத்ரா விரசநா
கதி ப்ராதக்ஷிண்ய – க்ரமணம் அசனாத்- யாஹதி விதி: |
ப்ரணாம:ஸம்வேச:ஸுகம் அகிலம் ஆத்மார்பண – த்ருசா
ஸ்பர்யா-பர்யாய: தவ பவது யந்-மே விலஸிதம் ||

ஆதிபராசக்தி

ந தாதோ ந மாதா ந பந்துர் ந தாதா
ந புத்ரோ ந புத்ரீ ந ப்ருத்யோ ந பர்தா
ந ஜாயா ந வித்யா ந வ்ருத்திர் மமைவ
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

பவாப்தா வபாரே மஹாதுக்கபீருஹ்
பபாதஹ் ப்ரகாமீ ப்ரலோபி ப்ரமத்தஹ்
குஸன்ஸாரபாஷ ப்ரபத்த: ஸதாஹம்
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

ந ஜானாமி தானம் ந ச த்யானயோகம்
ந ஜானாமி தந்த்ரம் ந ச ஸ்தோத்ர மந்த்ரம்
ந ஜானாமி பூஜாம் ந ச ந்யாஸயோகம்
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

ந ஜானாமி புண்யம் ந ஜானாமி தீர்த்தம்
ந ஜானாமி முக்திம் லயம் வா கதாசித்
ந ஜானாமி பக்திம் வ்ரதம் வாபி மாத:
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

குகர்மீ குஸங்கீ குபுத்தி: குதாஸ:
குலாசாரஹீந: கதாசாரலீந:
குத்ருஷ்டி: குவாக்யப்ரபந்த: ஸதாஹம்
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

ப்ரஜேஷம் ரமேஷம் மஹேஷம் ஸுரேஷம்
தினேஷம் நிஷீதேஷ்வரம் வா கதாசித்
ந ஜானாமி சான்யத் ஸதாஹம் ஷரண்யே
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

விவாதே விஷாதே ப்ரமாதே ப்ரவாஸே
ஜலே ஜானலே பர்வதே ஷத்ரு மத்யே
அரண்யே ஷரண்யே ஸதாமாம் ப்ரவாஹி
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

அனாதோ தரித்ரோ ஜராரோக யுக்தோ
மஹாக்ஷீணதீனஹ் ஸதாஜாட்யவக்த்ர:
விபத்தௌ ப்ரவிஷ்ட: ப்ரணஷ்ட: ஸதாஹம்
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

சுபம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s